Граждански договор

Re: Граждански договор

Мнениеот welisa21 на 30.10.2009 15:31

Ако лицето се осигурява на друго място (виж чл. 40, ал.1, т. 1 от ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАН) се внасят ЗО върху получения доход независимо, че сумата е под МРЗ. Но ако получава доход само при Вас внасяте 6% върху 130 лева.
Чл. 40, ал. 1, т.3 от ЗЗО - за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а) ако не се осигуряват по реда на т. 1 и 2 и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;
б) ако са осигурени по реда на т. 1, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо от размера на полученото възнаграждение;
Чл. 40, ал. 5 от ЗЗО - Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
Аватар
welisa21
 
Мнения: 213
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Re: Граждански договор

Мнениеот dani777 на 20.11.2009 22:32

ИМАМ ГРАЖДОГОВОРИ, КОИТО СЛЕД КАТО СЕ ПРИСПАДНАТ 25% НПР СА ПОД МИНИМАЛНАТА РАБ ЗАПЛАТА И НЕ СА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ, ТОВА ЗНАЧИ ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ ОСИГУРОВКИ, А САМО 10% ДАНЪК? тОЙ ДОКОГА СЕ ВНАСЯ? И В СЛУЧАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1 И 6 ПОДАВАТ ЛИ СЕ ? блАГОДАРЯ
dani777
 
Мнения: 1
Регистриран на: 20.11.2009 22:28

Re: Граждански договор

Мнениеот welisa21 на 23.11.2009 17:10

Сроковете за внасяне на данъци са посочени в ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:
Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода:
Чл. 67. (1) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
(3) Данъкът по чл. 46, определен към момента на замяната по чл. 38, ал. 5, се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително при последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.
(4) Дължимият данък по чл. 48 се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода:
Чл. 65. (1) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
(2) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивидент.
(3) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 3 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са начислени разходите.
(4) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 4 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, през който е начислен ликвидационният дял.
(5) Алинея 4 не се прилага за доходите от ликвидационни дялове в случаите на прехвърляне на имущество при преобразуване по реда на чл. 265 от Търговския закон, за които данъкът се внася по реда на чл. 67 от едноличния търговец, придобил дохода.
(6) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 10 - 12 и чл. 38, ал. 5 се внася по реда на чл. 67 от лицето, придобило дохода.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 8 се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество, когато то е местно лице в срок до края на месеца, следващ месеца, през който доходът е придобит от физическото лице.
(8) Застрахователното/осигурителното дружество по ал. 7 установява частта на необлагаемите доходи по чл. 38, ал. 9 въз основа на писмена декларация, предоставена от физическото лице - носител на задължението за данъка.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 1 са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, данъкът по чл. 46 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането на дохода по ал. 1, от вземането на решение по ал. 2, от начисляването на разходите по ал. 3, съответно от начисляването на ликвидационния дял по ал. 4.
(10) Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по чл. 42, 43 и чл. 49, ал. 2 и 5, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
(11) Данъкът по чл. 42, ал. 5 се внася до края на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания.
Сроковете са различни в зависимост от това дали лицето на дохода или платеца ще внасят данъка. Ако няма осигурителни вноски в Д1 и Д6 няма какво да декларирате.
Аватар
welisa21
 
Мнения: 213
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Re: Граждански договор

Мнениеот ani на 01.12.2009 17:04

Здравейте,
Нямам опит в счетоводството и сега се уча. Може ли да ми обясните как се попълва декларация 1 и 6 за граждански договори? По същия начин както при ТД договори или има нещо друго. И някои от гражданските ми договори се удържат осигуровки ЗО,ДОО и т.н., т.к. лицата не достигат 2000лв осигурителен доход, други им удържаме само 10% защото сумата е под МРЗ, и имам и трети вид където лицето декларира доход за месеца 2000лв и сме му удържали само 10%. И за тези три вида (ако мога така да се изразя) граждански договори как да попълня декларации 1 и 6 както за ТД или..? И другия ми въпрос е какви %-осигуровки за ЗО, ДОО и т.н. дължи работодателя? И като чета кодовете за внясяне са различни за гражданските договори някои знае ли какви са?
Благодаря предварително за отговор.
ani
 

Re: Граждански договор

Мнениеот Yasena на 01.12.2009 17:56

Четете тук:
ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

и тук:
Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице"

Декларация обр. № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на осигурените лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация обр. № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:
Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца.
От самоосигуряващите се лица - не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
От осигурителите и клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от КСО.
Работодатели, осигурители, клонове и поделения - в тридневен срок от получаване на справката по чл. 17 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя – за изплатени гарантирани вземания, отнасящи се за периоди до 31 декември 2006 г.
1. Код корекция
- попълва се буква "К", когато:
се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". В тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни; с код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2);
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
- попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация; в тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да се заличи една от декларациите, първо се подава една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.

Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.


2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за януари се попълва 01.

3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.

4. Код на осигурителя - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца..

5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
За ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
За ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
Лицето е с трайно намалена работоспособност от 50 до 100 % - попълва се:
0 - ако лицето не е с трайно намалена работоспособност;
1 - ако лицето е с трайно намалена работоспособност.

6. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.

7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.

8. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.

9. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.

10. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.

11. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.

12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
02 - за работещи при условията на първа категория труд;
03 - за работещи при условията на втора категория труд;
04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
05 - за държавни служители;
06 - за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР, и по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, служителите от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и от териториалните й звена, които се пенсионират при условията на първа категория;
07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
08 - за лицата с учителски трудов стаж;
09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
10 - за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори;
11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
12 - за самоосигуряващи се;
13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопро-изводители;
14 - за работещи без трудови правоотношения;
15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
17 - за служители на Националната разузнавателна служба и Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
18 - за лица, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи;
19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
25 - за лица, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост;
26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (служителите на Българската православна църква, които не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, и др.);
29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
71 - за членове на секционни избирателни комисии по Закона за избор на народни представители, Закона за местните избори, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Закона за избор на президент на Републиката;
72 - за лица, включени в програмата ”В подкрепа на майчинството”
82 - за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 КСО;
83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
84 - за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
85 - за лица, получаващи обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест след прекратяване на осигуряването;
забележка: попълва се само в случаите, когато временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник и за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 233, ал. 1 ЗОВС;
89 - за съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. 12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008вг. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000". 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Осигурителите, които не прилагат минимален осигурителен доход, съгласно Забележка 4 на Приложение №1 към чл.8, т.1 от ЗБ на ДОО за 2008 г. – попълват код “99”
Забележка. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72 и 82.
12.4. Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - за осигуреното лице се попълва в една позиция:
- 0 - ако не дължи вноски;
- 1 - ако дължи вноски.


13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.


14. Ден, от който осигуряването е възникнало - попълва се в две позиции първият ден в осигуряване.

15. Ден, в който осигуряването е прекратено - напр. при прекратяване на правоотношението, при ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, и др. Попълва се в две позиции последният ден в осигуряване.

16. Дни в осигуряване - общо
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. .Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, т. 16 не се попълва. Позиция 1:
- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;
- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.
Позиция 2 и 3:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, , 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор; когато дневното работно време по трудов договор е различно през отделните дни в месеца, се попълва средночасово работно време на ден; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, , 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски, за които е изплатено/начислено възнаграждение или е упражнявана дейност по Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 КСО. Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
В тази точка се попълват и дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а от КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане.Тази точка се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и др. дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т.16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение. В тази точка се попълват и дните в трудова злополука след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т.16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение. В тази точка се попълват и дните в професионална болест след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.A. Дни във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 4 от КСО – попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл.40, ал.4 от КСО.
16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, ,18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, , 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
16.8. попълва се броят на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 71, 28, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.


17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 4 от КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 от КТ
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се сума, равна на размера на среднодневния осигурителен доход, от който е изчислено обезщетението, умножен по броя на дните, за които е изплатено обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане.
Забележка: попълва се само в случаите, в които временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.

18. Върху сумата в т.17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.

19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на работниците и служителите в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.

20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.

21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл.40, ал.4 от КСО, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО вкл. сумата по чл.40, ал.4 от КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.

22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.


23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ за съответната година. Отнася се само за лицата с учителски трудов стаж.

25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя съгласно Кодекса за социално осигуряване.

26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване, за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.

27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165, и 167а от КТ, за служителите на Българската православна църква, които не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, и др.

28. Върху сумата в т. 27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със ЗБ на ДОО.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите посочени в чл. 24, ал.2 от ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72, 82, 83. 31.a. Начислен месечен данък – попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.


32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот” - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.
Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, точки от 17 до 34 не се попълват.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва от лицето, което представлява осигурителя. Лицата, които по свое желание са внесли авансово здравноосигурителни вноски и са подали Декларация обр. № 5, не попълват в Декларация обр. № 1 т. 22.1, като в полето "Административни кодове" следва да декларират това обстоятелство с текст: "подал съм Декларация обр. № 5 за периода от .................. до ..............".

:geek:
Аватар
Yasena
 
Мнения: 77
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Re: Граждански договор

Мнениеот JAN67 на 09.12.2009 09:55

Здравейте,
интересуваме какви данъци и осигуровки се дължи при следната ситуация- студент редовно обучение, има сключен граждански договор, според който ще получава периодично комисионна от извършена услуга? кое приложение от данъчната декларация се попълва?
JAN67
 
Мнения: 1
Регистриран на: 09.12.2009 09:42

Re: Граждански договор

Мнениеот Yasena на 09.12.2009 14:51

РАЗЯСНЕНИЕ № 9600198 от 9.05.2008 г. относно дължими осигурителни вноски по КСО и ЗЗО и данък по ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на студенти и пенсионери
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 КСО,

чл. 29,

чл. 43,

чл. 65 ЗДДФЛ,

чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗЗО
В отговор на Ваше запитване,........., Ви уведомяваме за следното:

Според изложеното в запитването, дружеството, което представлявате, ще ползва услугите на пенсионери и студенти по граждански договори. Възнаграждението, което ще им заплащате, след приспадане на нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата за страната. Интересувате се за следното:
1) Следва ли да се начисляват осигурителни вноски върху така получените суми по гражданските договори?
2) Ако не се дължат осигурителни вноски, лицата задължени ли са сами да се осигуряват здравно?
3) Следва ли да се удържа ДОД от облагаемия доход по договорите?

Предвид описаната фактическа обстановка, изразяваме следното становище по така формулираните въпроси:

Въпрос 1:

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и не са осигурени на друго основание през съответния месец подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, ако получаваното от тях месечно възнаграждение след намаляването му с нормативно признатите разходи, е равно или по-голямо от минималната за страната работна заплата.

Когато лицата са осигурени на друго основание, се дължат вноски върху възнаграждението по гражданския договор, независимо от неговия размер (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО).

Дължимите осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение 60:40 за 2008 г. (чл. 6, ал. 3, т. 6 от КСО) като се внасят чрез възложителите. При изплащане на суми за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващи се лица осигурителни вноски не се дължат от възложителите и не се удържат от изплатените възнаграждения. В чл. 11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ) е указано, че самоосигуряващите се лица внасят дължимите осигурителни вноски върху получените през календарната година доходи по извънтрудови правоотношения по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - при деклариране на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ.

Редът за внасяне на здравноосигурителни вноски при работа без трудово правоотношение е регламентиран в чл. 40, ал. 1, т. 3, букви "а" - "в" от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и е уеднаквен с осигурителния режим по КСО, с изключение на случаите когато лицата получават пенсия.

Съгласно чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧ лицата, на които е отпусната пенсия, в случаите когато упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от КСО, включително работа без трудово правоотношение (т. 5 и т. 6), се осигуряват само по свое желание. В ЗЗО липсва аналогичен текст по отношение на пенсионерите, които работят по извънтрудови правоотношения. Ето защо, здравни вноски следва да се внасят и когато изпълнителят по граждански договор е пенсионер. Предвид изложеното, здравни вноски за лице, което полага труд без трудови правоотношения и получава пенсия, няма да се дължат само в случаите, при които изплащаната сума, след намаляването й с нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата, и лицето не е осигурено здравно на някое от основанията, изброени в чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗО (чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО).

Относно студентите, които полагат труд без трудови правоотношения, се прилага общият ред за внасяне на осигурителни вноски, регламентиран в чл. 4, ал. 3, т. 5 или 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 3, букви "а" - "в" от ЗЗО.

Въпрос 2:

Разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО гласи, че лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, се осигуряват върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Предвид тази разпоредба, в хипотезата, при която пенсионер получава месечно възнаграждение за работа без трудово правоотношение в размер под минималната работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, и при условие, че не е осигурен на друго основание по чл. 40, ал. 1, т. 1 или 2 от ЗЗО, здравноосигурителни вноски върху полученото от него възнаграждение не се дължат.

В този случаи пенсионерът не е задължен да внася здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, тъй като е осигурен здравно от републиканския бюджет.

В същата хипотеза, ако лицето не е пенсионер, а е студент, здравноосигурителни вноски от лицето на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО също не се дължат. Това е така, защото студентите се осигуряват за сметка на републиканския бюджет при условията на чл. 40, ал. 3 от ЗЗО, а те са следните:

- да са приети във висше учебно заведение на редовно обучение;

- да не са навършили 26-годишна възраст;

- да не са осигурени на друго основание по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.

Независимо, че се касае за доход по извънтрудови правоотношения, обхванат от разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, реално студентът не е осигурен върху този доход, тъй като не са налице условията за осигуряване по тази точка: изплащаната сума, след намаляването й с нормативно признатите разходи, да е равна или по-голяма по размер от минималната работна заплата, или без оглед нейния размер, ако лицето е осигурено на някое от основанията, изброени в чл. 40, ал. 1, т.1 или т. 2 от ЗЗО.

Въпрос 3:

Относно данъчно облагане на доходи на студенти и пенсионери, наети на граждански договори.

Съгласно чл.29 т.2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и получават възнаграждения по извънтрудови правоотношения, в т.ч. по т.н. граждански договори се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто.

На основание чл.43 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Размерът на дължимия данък се определя като тази разлика се умножи по данъчната ставка 10 на сто. Когато платец на дохода е предприятие той определя и удържа данъка при изплащане на дохода. /чл.43 ал.2 и ал.3 от ЗДДФЛ/.

Съгласно чл.65 ал.10 от ЗДДФЛ данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по чл.43, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

В предвид на цитираните правни норми от данъчния закон платеца на доход е задължен да удържа и внася данък при изплащане на доход независимо от размера му.


Все още в НАП няма публикувани разяснения за попълването на ГДД за 2009 г.

:geek:
Аватар
Yasena
 
Мнения: 77
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Re: Граждански договор-bolni4ni

Мнениеот krasimish на 08.02.2010 22:00

Ima li pravo pensioner s pravo na rabota i e na grajdanski dogovor da polzva bolni4ni?Blagodarq

МОД: Има ли право пенсионер с право на работа, на граждански договор да ползва болнични? Благодаря
krasimish
 

Re: Граждански договор

Мнениеот Yasena на 09.02.2010 11:10

Не, няма право, тъй като не внася осигуровки във фонд ОЗМ.

КСО

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програмите "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството", не се осигуряват за безработица;

2. държавните служители;

3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност, както и лицата по чл. 69, ал. 5;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;

8. (*) (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

3. (обявена за противоконституционна - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание;

4. (*) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;

5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

6. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2 и 4 по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение на лицата по ал. 7, и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.

:geek:
Аватар
Yasena
 
Мнения: 77
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Re: Граждански договор

Мнениеот krasimish на 10.02.2010 23:31

no bashta mi e pensioner po bolest,i e na grajdanski dogovor za pove4e ot 40 dni,sega kato se razbolq,kakvo da pravi,kato ne moje da stane,
pak li da hodi,nqma li da se priznae bolni4niq list pone za dnite prez koito nemoje da se qvi?Blagodarq\

МОД: Но баща ми пенсионер по болест и е на граждански договор за повече от 40 дни. Сега като се разболя, какво да прави? Като не може да стане, пак ли да ходи? Няма ли да се признае болничния лист поне за дните, през които не може да се яви? Благодаря.
krasimish
 

ПредишнаСледваща

Назад към ОсигуряванеКой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта

cron