Уведомленията по чл. 62, ал. 4 от КТ

Уведомленията по чл. 62, ал. 4 от КТ

Мнениеот jana_vi на 11.12.2008 18:21

Източник: Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Kодекса на труда

Чл. 3. (1) Уведомлението се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда; (КТ: Чл. 405а. Инспекцията по труда има право да обявява съществуване на трудово правоотношение, когато установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2. Обявяването се извършва с постановление на инспекцията по труда, което се връчва на страните по трудовото правоотношение.)
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
Чл. 4. (1) След получаване на уведомленията ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.
(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.
Чл. 6. (1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" (т.е. сключване на трудов договор) се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква "ж" - т.е. дата на предратяване на договора.
(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" (т.е. изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора)се попълва ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и НКИД.
(3) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 (т.е. прекратяване на трудовия договор) се попълват ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.
Чл. 7. Уведомление се изпраща и когато работодателят иска заличаванена подадено преди това уведомление в случаите, ако:
1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;
2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

Указания за попълване на Уведомление:
1. Код корекция - попълва се:
0 - при подаване на редовни данни;
1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно
подадено уведомление. В този случай освен коригираните се
попълват всички останали данни от подаденото преди това
уведомление
. Този код не се използва за корекция в
т. 2, 3, 4, 8 и 10 (т.е. тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН и основание на договора), за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;
2 - когато се заличава подадено преди това уведомление.
В този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 8 и 10 (т. е. тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН и основание на договора) от уведомлението.
2. Тип на документа -
0 - договор, действащ към 01.01.2003 г. В този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване;
1 - договор, сключен след 01.01.2003 г. В този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 17;
2 - допълнително споразумение след 01.01.2003 г. към регистриран в НОИ договор:
- когато има промяна в срока на договора, се попълват
т. 3, 4, 8, 10 и 12 (т.е. БУЛСТАТ, ЕГН, основание на договора, дата на сключване и срок на договора);
- когато има промяна в длъжността на лицето, се попълват т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16(т.е. БУЛСТАТ, ЕГН, основание на договора, дата на сключване , наименование на длъжността, код по НКПД, иконом. дейност, в която е заето лицето, код по НКИД );
3 - прeкратяване след 01.01.2003 г. на регистриран договор.
В този случай се попълват т. 3, 4, 8, 10 и 17 (т.е. БУЛСТАТ, ЕГН, основание на договора, дата на сключване и дата на прекратяване).
3. БУЛСТАТ - Попълва се в 9, 10 или 13 позиции ЕИК по регистър БУЛСТАТ на работодателя.
Забележка. 10-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ, който съвпада с ЕГН /ЛНЧ/ попълват работодатели - физически лица с изключение на едноличните търговци.
4. ЕГН /ЛНЧ/ - Попълва се в 10 позиции ЕГН или ЛНЧ на наетото лице, като се подчертава вярното.
5. Име - Попълва се с печатни букви името на наетото лице.
6. Презиме - Попълва се с печатни букви презимето на наетото лице.
7. Фамилия - Попълва се с печатни букви фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора -
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1КТ;
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,т. 1КТ;
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ;
09 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ;
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 - трудов договор по чл. 114 КТ;
13 - постановление по чл. 405а КТ;
14 - трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ;
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ.
9. Номер на договора - Попълва се в 15 позиции номерът на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори.
10. Дата на сключване - Попълва се задължително /ддммгггг/ датата на сключване на договора / допълнителното споразумение.
11.Основно трудово възнаграждение - Попълва се към датата на сключване.
12. Срок на договора - Попълва се /ддммгггг/ датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича, само когато в т. 8 е попълнен код 02 (т.е. основанието на договора е 02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,т. 1 КТ.
13. Длъжностно наименование - Попълва се с думи длъжността на лицето по трудовия договор.
14. Код по НКПД * - Попълва се осемцифровият код на длъжността съобразно характера на извършваната дейност.
15. Икономическа дейност, в която е заето лицето - Попълва се с думи икономическата дейност, в която е заето лицето.
16. Код по НКИД - Попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно НКИД.
Служебен код "0000" се попълва за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една.
17. Дата на прекратяване - Попълва се /ддммгггг/ датата на прекратяване на трудовия договор.

Въпроси и отговори от сайта на Министерството на труда и социалната политика

При сключване на трудов договор със срок на изпитване следва ли в уведомлението да се пише срокът на изпитване или не се попълва нищо?

Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 70 от Кодекса на труда никога не е била самостоятелно основание за възникване(сключване) на трудов договор. Трудовите договори или са срочни или безсрочни, като към всеки от тях може да се приложи условието за изпитване. Следователно, в трудовите договори се записва например:”чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда”, или “чл. 68, ал.1, т.1-5, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда”. За всеки вид трудов договор има отделен код.Ето защо е премахнат код “07”, за да не продължава объркването или колебанието с какъв код да се регистрират трудовите договори. Следователно трудовите договори, с уговорка за изпитване, ще се регистрират с кода на безсрочните или срочни трудови договори. Както беше посочено, чл. 70 КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудово правоотношение чрез сключване на трудов договор. Поради това още със сключването им те са или срочни или безсрочни. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовия договор не е прекратен, не се прави ново уведомление.

Трудов договор е сключен само на основание чл. 70, ал. 1 от КТ и в него е посочен срок на изпитване 6м. - след изтичане на изпитателния срок се превръща за неопределено време.Трябва ли да се пише допълнително споразумение и да се подава уведомление в НАП след изтичане на изпитателния срок?

Отговор на МТСП: Съгласно чл.67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл.70, ал.1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Член 70 от КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудовото правоотношение. Срокът за изпитване не е срок на договора и поради това с изтичане на уговорения срок за изпитване трудовият договор не се прекратява. Видно от разпоредбата на чл.67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по ал.1 до изтичане срока за изпитване – ал.2 на чл. 71 от КТ. В случай, че до изтичане срока за изпитване трудовият договор не бъде прекратен на основание чл. 71 от КТ, същият става договор за неопределено време по силата на закона, поради което с лицето не е необходимо да се сключва допълнително споразумение. Както беше посочено, чл. 70 КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудово правоотношение чрез сключване на трудов договор. Поради това още със сключването им те са или срочни или безсрочни. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовия договор не е прекратен, и същият е сключен за неопределено време, не се прави ново уведомление.

Сключваме допълнително споразумение с наш служител, който е на постоянен договор, за промяна на длъжността и искаме да има изпитателен срок.Можем ли в допълнителното споразумение да впишем изпитателен срок?

Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, срок, трудово възнаграждение и др.). Съгласно чл. 70, ал. 1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Изричният текст на чл. 70, ал. 5 от КТ определя, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. В посочените по-горе случаи се има предвид длъжността, която заема работникът или служителят. От запитването е видно, че се касае за предвиждана промяна на съществуващ между страните безсрочен трудов договор, касаеща “промяна на длъжността” със срок за изпитване, като работникът или служителят не е заемал тази длъжност в предприятието до момента. При това положение няма пречка страните да подпишат допълнително споразумение на основание чл. 119 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, тъй като не се нарушава разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ. МЦВ/
jana_vi
 
Мнения: 19
Регистриран на: 03.12.2008 12:31

Re: Уведомленията по чл. 62, ал. 4 от КТ

Мнениеот vesela_hristova1972 на 24.05.2009 20:52

ПОДАВА ЛИ СЕ НОВО УВЕДОМЛЕНИЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ЧЛ.68/1/ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.70
vesela_hristova1972
 

Re: Уведомленията по чл. 62, ал. 4 от КТ

Мнениеот welisa21 на 25.05.2009 11:18

По чл. 68, ал.1 от КТ договорите, които се сключват са с определен срок. Когато този срок изтече не се променя автоматично вида на договора. Затова, когато искате да го промените трябва да подадете ново уведомление. Предполагам, че искате от срочен да промените договорът на безсрочен. Тогава подавате уведомление за прекратяване и после за назначаване с новото основание.
В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА в чл. 3, ал.1, б.б) се казва: Уведомлението се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
Когато договорът е по чл.67, ал.1, т.1 и свърши изпитателния срок не е необходимо да се подава уведомление, защото на основание чл.71, ал.2 от КТ: Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.
Аватар
welisa21
 
Мнения: 213
Регистриран на: 19.11.2008 17:01

Re: Уведомленията по чл. 62, ал. 4 от КТ

Мнениеот p_bleskova@mail.bg на 04.05.2011 10:49

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ДА ПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
p_bleskova@mail.bg
 Назад към Полезни теми с извадки от нормативната уредбаКой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron